05.03.2024

Podpisovanie pracovnoprávnych úkonov prokuristom

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol, že: „Prokúra udelená podľa ustanovení Obchodného zákonníka neoprávňuje prokuristu konať za právnickú osobu v pracovnoprávnych vzťahoch.“ (R 34/2023). Takéto oprávnenie totiž podľa súdu nemá prokurista „bez ďalšieho“.
Oprávnenie podpisovať výpovede alebo robiť iné pracovnoprávne úkony v mene spoločnosti prokuristom môže vyplývať tiež z:
 
a) jeho funkcie určenej organizačnými predpismi (ak napríklad pracuje zároveň ako riaditeľ spoločnosti a podobne),
b) udelenej plnej moci.
 
Paradoxom je, že podľa skoršej judikatúry tohto istého súdu (4 Cdo 118/98) postačuje na uskutočnenie pracovnoprávneho úkonu aj konanie len jedného z konateľov, aj keď podľa zápisu v obchodnom registri by mali konať dvaja spoločne.