28.03.2024

Dôležité zmeny v súdnych a správnych poplatkoch platné od 1. apríla 2024

S novou novelou Zákona o súdnych poplatkoch sa nám blížia významné zmeny, ktoré ovplyvnia nielen Vaše súdne konania, ale aj financie. Ešte do 31. marca platia doterajšie sadzby, no od tohto dátumu sa všetko mení.

Niektoré zo zmenených poplatkov:

 • Podanie žaloby alebo návrhu na začatie konania: Nový minimálny poplatok za tieto úkony bude 25 eur, s maximálnou výškou až 25 000 eur. Pri konaniach, kde sa hodnota nevyjadruje peniazmi, ako je napríklad konanie o neplatnosti zmluvy, sa poplatok zvyšuje na 140 eur.
 • Dedičstvo: Poplatok za čistú hodnotu dedičstva sa zvyšuje podľa hodnoty dedičstva, od 10 eur pre hodnoty do 3 319 eur až po 250 eur pre hodnoty nad 9 958 eur.
 • Žaloby o nárok z práv: Do 31. marca platili žalobcovia 331,50 eur, avšak s novou novelou sa tieto poplatky zvyšujú o 138,50 eur, čo znamená, že poplatok za takéto konanie bude teraz 470 eur.
 • Konkurzné konanie: Poplatok sa zvyšuje na 50 000 eur, oproti doterajším 33 193,50 eur.
 • Exekučné konanie: Nový poplatok bude 25 eur, oproti doterajším 16,50 eur.
 • Vykonanie skúšky na osvedčenie odbornej spôsobilosti: Poplatok za túto skúšku sa zvyšuje z pôvodných 82,50 eur na 120 eur.
 • Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva do katastra nehnuteľností: Elektronický podanie bude teraz spoplatnené sumou 50 eur, namiesto pôvodných 33 eur.
 • Udelenie štátneho občianstva: Poplatok za tento proces sa zvyšuje z pôvodných 700 eur na 1 000 eur.
 • Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca: Poplatok sa zvyšuje z 33 eur na 50 eur pre osoby staršie ako 16 rokov.
 • Žiadosť o súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra: Poplatok sa zvyšuje z pôvodných 9,50 eur na 14 eur.

Poplatok za elektronické podanie bude od 1.4.2024 taktiež upravený

Od 1. apríla 2024 prichádza zmena, ktorá ovplyvní poplatky za elektronické podania.

Novela zákona mení túto právnu úpravu, kde zníženie poplatku bude možné len o 50 eur, namiesto doterajších 70 eur.

Okrem súdnych  a správnych poplatkov sa menia aj poplatky za úkony z obchodného registra a registra trestov

 • Obchodný register: Poplatok za prvozápis akciovej spoločnosti stúpa z 375 eur na 550 eur.
 • Výpis z obchodného registra: Poplatok za toto vyhotovenie sa zvyšuje.
 • Kópie listín: Za každú stranu sa bude platiť viac, minimálna suma sa tiež zvyšuje.
 • Potvrdenie o neexistencii zápisu: Poplatok za toto potvrdenie sa zvyšuje na nových 5 eur.
 • Nahliadnutie do obchodného registra: Taktiež sa zvyšuje na nových 5 eur.
 • Výpisy z registra trestov: Poplatok za tento úkon sa zvyšuje na nových 6 eur.
 • Zmena poplatku za spracovanie podania a príloh doručených listinne: V prípade nesplnenia povinnosti doručovať elektronicky hrozí zvýšenie poplatku o 10 eur.

Ak sa poplatok nezaplatí včas, hrozí nová sadzba. Buďte pripravení na tieto zmeny a sledujte ich vývoj spolu s FAIRSQUARE.